Select Page

Management vědy

magisterský studijní program na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku
v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat management vědy ?

Rychlý rozvoj akademických a výzkumných institucí vyžaduje přípravu kvalifikovaných pracovníků schopných administrovat a řídit vědecké týmy a organizace. I současná pandemie nám ukazuje, jak důležitou roli hraje řízení vědeckých a dalších odborně zaměřených institucí a jaké dopady může mít na společnost i každodenní život.

Navazující magisterský studijní program Management vědy klade silný důraz na rozvoj profesních dovedností. Studium vás vybaví takovými znalostmi z oblasti sociologie vědění, ekonomiky, politiky a managementu, které souvisejí se získáváním, vedením a hodnocením vědeckovýzkumných projektů. Osvojíte si i dovednosti spjaté s realizací společenskovědního výzkumu či analýzou kvantitativních a kvalitativních výzkumných dat a získáte praktické zkušenosti z fungování akademických a výzkumných institucí. Program je založen na propojení společenských věd (management a řízení) a zkušeností z mnoha konkrétních vědeckých disciplín.

p
Studium probíhá v kombinované formě. Tedy v podobě kombinující klasické prezenční a distanční studium. Soustavná denní docházka je nahrazena výukou v jednodenních blocích, které obvykle probíhají v pátky či soboty, a doplněná individuálními konzultacemi a samostudiem. Jedná se tedy o studium zvládnutelné i při práci či mateřské dovolené.
Z

• Budou vás učit odborníci se zkušeností jak z akademického prostředí, tak z praxe.

• Naši přednášející mají komplexní zkušenosti z top managementu výzkumných organizací, univerzit, institucí veřejné správy i soukromých subjektů a samozřejmě zkušenosti s řízením vlastních výzkumných projektů.

• V průběhu studia se setkáte s nejrůznějšími odborníky z praxe, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti – např. MŠMT ČR, RVVI, TAČR, vedavyzkum.cz, projektové kanceláře, výzkumná centra, poskytovatelé dotací atd.

• Dostanete možnost absolvovat odborné praxe či část studia na zahraničních univerzitách.

• Během studia načerpáte odbornou praxi nejen v rámci praktické výuky, ale také u partnerů studijního programu, jimiž jsou např. Technologická agentura ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Projektový servis UP, výzkumná centra CATRIN – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) nebo Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM).

• Můžete se stát členy různých výzkumných týmů v rámci Univerzity Palackého.

• Během studia můžete využít naší spolupráce se společností Alevia na realizaci konference SCI-PO Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

• Budete mít příležitost navázat kontakty s kolegy z oboru a dále rozvíjet svůj sociální a kulturní kapitál.

• Díky osobnímu přístupu členů katedry bude vaše studijní léta provázet příjemná atmosféra.

• Zdokonalíte se v oblasti managementu a nahlédnete do různých vědeckých specializací.

Co se u nás naučíte ?

• Analyzovat procesy v rámci řízení vědy a kvality vzdělávání v českém akademickém prostředí a komparovat je se zahraničními akademickými institucemi
• Připravit vědecký projekt a žádost o vědecký grant
• Řídit pracovní tým
• Navrhovat metodologické a procedurální procesy v rámci řízení konkrétních vědeckých projektů
• Připravovat podklady pro jednání a rozhodování akademických orgánů
• Plánovat rozsáhlé činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění
• Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vědecké poznatky, které jsou výstupem z řešených projektů, nejen ostatním členům vědecké komunity na národní a mezinárodní úrovni, ale i široké veřejnosti
• Strategické plánování a řízení kvality.

Seznam kurzů, které absolvujete, najdete ve studijním plánu.

Jak a kde se  uplatníte ?

Práci najdete ve výzkumných organizacích, grantových agenturách, státní správě či poradenských firmách nebo komerčním sektoru. Budete se moci se také podílet i na převodech technologií z vědeckého prostředí do praxe. Budete moci zastávat pozice jako:

• Manažeři velkých i menších výzkumných projektů
• Administrativní pracovníci oddělení vědy a výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných organizacích
• Vedoucí pracovníci na vysokých školách a ve výzkumných organizacích
• Řešitelé velkých projektů výzkumu a vývoje

Jak se k nám dostanete? 

l

Nejdřív pošlete přihlášku. Nezapomeňte, uzávěrka je do 15. března!
• Po zaslání přihlášky se zúčastníte ústního pohovoru, kde si s vybranými členy katedry pohovoříte o svém dosavadním studiu či profesních zkušenostech a prodiskutujete záměr vaší magisterské práce.
• Projekt budoucí diplomové práce (obsahující specifikaci cíle, předmětu, výzkumné otázky, metody a základních odborných zdrojů) o rozsahu tří stran předložíte přímo u zkoušky.
• Nutným předpokladem je dokončené bakalářské vzdělání. Diplom (respektive jeho ověřenou kopii) doložíte při zápisu do studia.

Jak se připravit na  přijímací řízení ?

Přihláška se podává elektronickou formou do 15. 3. Nezapomeňte zaplatit poplatek za přihlášku a pak už můžete čekat na dopis, ve kterém vás pozveme k přijímacím zkouškám.
Přijímací zkoušky probíhají ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu. Pohovor je zaměřen na vaši dosavadní profilaci, motivaci ke studiu managementu vědy a předmět vaší zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na vaše další zaměření.

Máte další  dotazy ?

Zajímá vás ještě něco a rádi byste se zeptali na podrobnosti?
Odpovědět vám může garant studijního programu, profesor sociologie Dušan Lužný na e-mailu dusan.luzny@upol.cz. Ptát se můžete i na našem facebooku. V otázkách týkajících se přijímaček, termínů a jiných formálních záležitostí se obraťte na studijní oddělení naší fakulty.

Mobilní aplikace Studuj na UP:

Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259
Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání